Labotron Products

ผลิตภัณฑ์ของลาโบตรอน เมดิคอล

Information Request

+66 02 362 4567

OR

กรุณาระบุข้อความในภาพ

เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ

วัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง วัดได้ตั้งแต่ 0-100% มีความคลาดเคลื่อนเพียง +-2% วัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ในช่วง 0-300 ครั้งต่อนาที โดยมีความคลาดเคลื่อนเพียง +-2% สามารถเก็บข้อมูลได้ 72 ชั่วโมงย้อนหลัง

Back